Posted in General on 8 junio 2010 by pedrocarrasco
PLANTA DE ANÁLISE E COMENTARIO DE TEXTO HCO

TEXTO PROPOSTO: A DOCTRINA TRUMAN

Creo que Estados Unidos tiene el deber de ayudar a los pueblos libres que se resisten a ser esclavizados por minorías armadas o por presiones exteriores.

Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a forjar su propio destino. Hay que buscar la semilla de los regímenes totalitarios a la miseria ya la indigencia (…)  

Cada nación debe escoger entre dos tipos de vida opuestos. Uno reposa sobre la voluntad de la mayoría y se caracteriza por las instituciones libres, por un gobierno representativo, por elecciones libres, por la garantía del mantenimiento de las libertades individuales y por la ausencia de cualquier opresión política (…)

El otro reposa sobre la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza a la mayoría. Se basa en el terror y en la opresión, tiene una prensa y una radio controladas, unas elecciones llamadas (así) y las libertades personales han sido suprimidas.

Los pueblos libres de todo el mundo esperan que nosotros les ayudamos a defender sus libertades. Creo que nuestra ayuda debe basarse esencialmente en un apoyo económico y financiero, indispensable para la estabilidad económica y por una vida política coherente …

Discurso del presidente Truman en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Marzo de 1947 (trad. Cast.)

CLASIFICACIÓN.-
HISTÓRICO  X HISTORIOGRÁFICO   Polo afastamento do autor ou non, respecto dos feitos narrados
PÚBLICO  X PRIVADO   Pola condición ou non, de político ou intelectual do autor
TEMÁTICA.-
POLÍTICA  X ECONÓMICA   SOCIAL   OUTRAS  
Citas que xustifican a temática do documento.- Ver o pé do documento, Discurso del presidente Truman en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
COORDENADAS TEMPORAIS.Inicio da Guerra Fría COORDENADAS ESPACIAIS.- EEUU/Europa/Tódolos continentes
AUTOR INDIVIDUAL   AUTOR COLECTIVO   AUTOR INSTITUCIONAL  X
IDENTIDADE DO AUTOR.- Presidente dos EEUU trala morte de F.D. Roosevelt en 1945 de quén fora Vicepresidente. Saíu reelexido na seguinte lexislatura (1948-52).
IDEAS PRINCIPAIS (convertidas en titulares alternativos ao do propio documento): Trala victoria sobre as potencias do Eixe, víronse as claras diferenzas entre o sistema político, económico e social que querían para organizar a paz no mundo EEUU e os seus aliados respecto do sistema que pretendía levar a cabo a URSS e os seus aliados. Mentras os EEUU eran defensores do sistema capitalista, a Unión Soviética quería impoñer o sistema socialista. (Ver “Contexto”). A “Doctrina Truman” é, pois, a expresión ideolóxica do papel hexemónico dos EEUU como superpotencia no mundo de despois da II G.M.
ANÁLISE DO TEXTO (Subraiado do texto proposto con anotacións marxinais).-

1º parágrafo: Compromiso dos EEUU cos pobos libres .“Creo que los EEUU tienen el deber de ayudar a los pueblos libres que se resisten a ser esclavizados…”.

2º parágrafo: Metodoloxía da axuda á autodeterminación dos pobos. “Hay que buscar la semilla de los regímenes totalitarios, a la miseria y a la indigencia”).

3º y 4º parágrafos: Elección polas nacións entre dous cosmovisións socio-políticas: regímenes democráticos (3º párrafo) y regímenes socialistas (4º párrafo).”Cada nación debe escoger entre dos tipos de vida opuestos. Uno … se caracteriza … por un gobierno representativo, por elecciones libres, por la garantía del mantenimiento de las libertades individuales “.”El otro … Se basa … en la opresión, tiene una prensa y una radio controladas, … y las libertades personales han sido suprimidas.”

5º parágrafo: A naturaleza económico-financieira da axuda norteamericana. “ Creo que nuestra ayuda debe basarse esencialmente en un apoyo económico y financiero, indispensable para la estabilidad económica y por una vida política coherente”.

COMENTARIO EXTERNO: BIPOLARIZACIÓN E GUERRA FRÍA

INTRODUCCIÓN:

Roto O entendemento dos vencedores da II GM, Europa quedaba dividida por un “telón de aceiro” que separaba os exércitos occidentais do exército soviético (Ver item 12 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ) con todo o que esto significaba de condicionante para o exercicio da soberanía dos países ocupados militarmente. Neste contexto e dada a total destrucción bélica do continente, a Doutrina Truman establecía unha relación causal desta miseria coa extensión dos rexímes totalitarios na postguerra e, en consecuencia, daba sentido á natureza económica e financieira do apoyo (cfr., Plano Marshall) que os EEUU deberían prestar aos países que decidiran conservar as institucións da preguerra (Ver item 19 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ).

DESENVOLVEMENTO:

A Doutrina Truman estaba dirixida aos pobos libres (de tradición liberal); é dicir segundo este texto, a un grupo homoxéneo de países caracterizados pola regular celebración de eleccións para a formación de gobernos representativos da vontade maioritaria dos seus cidadans. Sen embargo, segundo a percepción da superpotencia soviética (cfr., Informe Jdanov) esos supostos pobos libres non constituían un grupo tan homoxéneo; ben ao contrario, estaban formados por EEUU, como forza dirixente,con seus aliados Francia e Reino Unido, por Estados con colonias en referencia a Bélxica e Holanda, por reximes antidemocráticos e reaccionarios como Grecia e Turkía ou por países dependentes económicamente en Oriente Medio, de Iberoamérica e de Asia como China.(Extractos dos textos propostos para a avaliación)

Este agrupamento dos Estados arredor das grandes superpotencias deu lugar a unha tensión político diplomática permanente entre os dous bloques, capitalista e socialista,que periódicamente se focalizaba en puntos quentes ou en abertos conflictos militares de extensión subrexionais. Exemplos foron, as guerras de Corea,Vietnam e do Congo, as invasión de Hungría e Checoslovaquia ou o bloqueo de Berlín, a construcción do Muro de Berlín e a crise dos misiles de Cuba.(Ver items 11, 13, 14 e 15 do Test O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S. XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN).En definitiva, a bipolarización ideolóxica (liberalismo vs comunismo) e económica (área do dó lar/Plano Marshall vs COMECON) das superpotencias, USA e URSS, alcanzaba necesariamente, no seu carácter de cosmovisións excluíntes, a formalización de bloques militares, OTAN vs Pacto de Varsovia e viceversa.(Ver items 17 e 18 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ)

CONCLUSIÓN:

Ao remata-la 2ª GM só hai duas superpotencias a escala mundial. A súa influencia territorial é consecuencia da súa gran capacidade demográfica e industrial como sen dúbida tamén do seu monopolio nuclear (Ver item 16 do test O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S. XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN). Así se entrou nunha situación denominada de guerra fría, concepto que designa o estado de desconfianza, de rivalidade, de tensión e amenazas entre as dous superpotencias, EEUU y URSS, pero sin chegar nunca a un enfrentamento directo.(Ver 2º parágrafo do Contexto “A BIPOLARIZACIÓN DAS SUPERPOTENCIAS”.

Unha frase de Einstein (“No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo será la cuarta: con palos y piedras.”) é moi ilustrativa do carácter disuasorio dunha guerra nuclear: significaria no mellor dos casos, voltar as oríxes da humanidade.

Anuncios

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E CAPITALISMO

Posted in test on 21 mayo 2010 by pedrocarrasco

1.- As orixes da R.I. na Gran Bretaña de mediados do s.XVIII vincúlanse con: 1)novas fontes de enerxía; 2) artiluxios mecánicos; 3) compañías comerciais de Indias.

 2.- Os inicios da R.I. en Europa caracterizáronse por unhas áreas e unidades productivas dispersas, se exceptuamos algunhas manufacturas importantes. Cronolóxicamente esta primera fase situarímo-la :1) na 2ª metade do setecentos; 2) na 1ª metade do s.XIX; 3) na 1ª metade do novecentos.

3.- A aplicación ós procesos de producción industrial de máquinas de grande rendemento, como a máquina de vapor de Watt, aumentaron a productividade. Cando falamos de rendementos neste contexto de mecanización referímonos :1) a aforro de enerxía; 2) a mellora de beneficios; 3) as duas alternativas son correctas.

 4.- O desenvolvemento industrial precisaba de condicións previas como a abondancia de man de obra, de excedentes de capital e dun novo concepto de propiedade, privada e libre. O novo modo de producir coñécese como: 1) capitalismo de Estado; 2) liberalismo económico; 3) de ningunha das citadas maneiras.

 5.- O longo camiño cara á mecanización se experimentou nas industrias textil e siderúrxica. Dous dos máis importantes innovadores foron :1) Monturiol e Peral; 2) Papen e Newcomen; 3) Cartwright e Cort.

 6.- A calidade de vida na nova sociedade veu da mán non só dos avances técnicos na producción, senón tamén dos progresos científicos, como a electricidade, e médicos como: 1) as primeiras vacinas; 2) as primeiras anestesias; 3) as primeiras escolas de mediciña.

 7.- O liderazgo británico como potencia industrial descansaba inicialmente sobre as manufacturas textís :1) de lino e seda; 2) de lá; 3) de algodón.

 8.- A partir de mediados do XIX a industrialización europea identifícase con siderurxia, especialmente trala producción masiva de aceiro gracias: 1) o convertedor de Bessemer; 2) o convertedor de Volta; 3 o convertedor de Ampere.

 9.- Tralas guerras napoleónicas, o “modelo inglés” extendeuse por Europa, ata convertila na “fábrica do mundo. No s.XIX só hai dous excepcións non europeas : 1) EEUU e Xapón; 2) Canadá e Australia; 3) non hai industrialización fora de Europa.

 10.- Outro sector con revolución tecnolóxica foi o transporte terrestre coa aplicación da máquina de vapor. Aparte das vantaxes para os intercambios das novas comunicacións, o ferrocarril: 1) fomenta o investimento de capitais no tendido ferroviario; 2) a producción e a productividade siderúrxica; 3) As duas alternativas son correctas.

 11.- A nova sociedade resultante das transformacións económicas do s. XIX caracterízase por unha “revolución demográfica” a favor do descenso da tasa de mortaldade (20%0). O crecemento demográfico situábase na Europa de 1914: 1) nos 450 millóns de `persoas; 2) nos 250 millóns; 3) nos 850 millóns.

 12.- O s. XIX é o “século de ouro” da burguesía, a nova clase dominante, non identificable sen máis coas clases medias, das que se diferencia: 1) pola súa actividade comercial e financieira; 2) pola vinculación co poder político; 3) sen dúbida, as duas son correctas.

 13.- Nunha fase máis avanzada da R.I. as empresas familiares pasaron a ser sociedades anónimas ou a sociedades por accións. As razóns e vantaxes das novas formas empresariais están en : 1) financiar as grandes fábricas; 2) concentrar os riscos de inversión; 3) nengunha é válida.

 14.- As dificultades do desenvolvemento industrial en España están asociados a atrasos no sistema de comunicacións e a unha falta de demanda interna, que non compensaron os esforzos de renovación como as Reais Fábricas ou: 1) a liberalización do comercio con América ;2) a apertura do comercio coa Francia dos Borbóns ; 3) a creación de bancos nacionais.

 15.- Á falta dun mercado en España con capacidade para absorber unha producción industrial, a artesanía repartíase os distintos mercados locais. Entre as produccións rexionais salienta: 1) a lá castellana e a seda catalana; 2) o sector metalúrxico na periferia (Cantabria, Navarra e Málaga); 3) a cerámica e a ebanistería valenciana.

 16.- A industrialización catalana con todas as limitacións do restrinxido mercado español articulouse arredor do sector textil, gracias á man de obra e aos capitais procedentes da agricultura e das exportacións a América. A especialidade do sector foi: 1) a fabricación de “indianas” ; 2) tecidos de lá estampados; 3) tecidos de algodón a raias.

 17.- Entre os teóricos do novo pensamento económico están os nomes de Adam Smith e de David Ricardo. O primeiro é autor de : 1) ”Sobre a riqueza das nacións” ; 2) ”Sobre o equilibrio da oferta e da demanda”; 3) ”Sobre o máximo beneficio a o pleno emprego”.

 18.- A localización dos núcleos industriais estivo condicionada ás posibilidades do transporte, é dicir, á accesibilidade das materias primas e dos mercados. Así, mentras os establecementos textís procuran a proximidade das cidades, os siderúrxicos: 1 ) os saltos de auga; 2) as concas hulleiras; 3) ás zonas rurais.

 19.- Ante a nova sociedade industrial emerxente os novelistas actuaron como testemuñas e cronistas dos cambios de vida e das relacións sociais que estaban a producir a burguesía como clase dominante. Entre os escritores franceses poderíanse citar: 1) Grandet e Tabernet; 2) Lavoisier e Jenner ; 3) Balzac e Zola.

 20.- Malia as limitacións citadas no item 14, España non foi unha excepción na industrialización de Europa e incluso houbo zonas nas que a súa introducción foi precoz. Dous exemplos destas iniciativas públicas e privadas foron: 1) Orbaiceta e Novo Baztán; 2) Sargadelos e Ribacaldo; 3) Villafranca del Bierzo e Villanueva de Alcorán.

canciones para después de una guerra, basilio m. patino, postguerra e autarquía

Posted in a máxia laterna de Clio on 22 abril 2010 by pedrocarrasco

CANCIONES PARA DESPUÉS DE UNA GUERRA. (1971)

   

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA Género:Documental                                                           Nacionalidad: España                                        
Director: Basilio Martín Patino
Actores: Imperio Argentina; Estrellita Castro; Miguel de Molina; Lola Flores; Celia Gámez; Juanita Reina
Guión: Basilio Martín Patino                                                          Productor: José Luis García Sánchez.
Fotografía: José Luis Alcaine
Música: Manuel Parada
Calificación moral:Todos los públicos
Duración:99minutos.                                              Filmaffinty:Votos, 427. Puntuación: 7/10
   

SINOPSIS:
Historia del franquismo, desde el final de la guerra civil, hasta los años 50 en forma de capítulos: fotos animadas de la victoria militar franquista, División Azul, la segunda guerra mundial, las imágenes de los primeros No-DO, el Auxilio Social, las películas de Cifesa, la Fiesta Nacional, la radio, el estraperlo, el racionamiento, la lotería, las americanas, con imágenes y canciones de la época.      

CRÍTICAS:   

Uno de los documentales más importantes y representativos de la historia del cine español. Fue realizado de forma clandestina a primeros de los años setenta y prohibido de forma fulminante, sobre todo por la indignación que le suscita al almirante Carrero Blanco. Estrenado poco después de la muerte del general Franco1976, alcanzó raudamente el éxito comercial y la condición emblemática que reviste hoy en día   

El atractivo de la película radica en su refinado sarcasmo, en las canciones mismas y en el dinamismo del montaje. Patino pasa de una escena a otra con cortante rapidez y cambiando las imágenes y la música a distinto ritmo, lo que crea cierta discordancia entre ellas (…) La película echa en cara al público español su distanciamiento del pasado. El modo en que está realizado el montaje podría ser considerado como una metáfora de la historia según la cual el pasado, al igual que un producto del que se hace publicidad, no es más que la interpretación que le damos” (John Hopewell en “El cine español después de Franco”, Ed. El Arquero, 1989). “La película que más me ha gustado de todas las que se han hecho en España es “Canciones para después de una guerra”, de Basilio Martín Patino, porque es una película viva, documental, con gente y cosas que han pasado de verdad y que están viviendo”. (Manuel Summers en “Manuel Summers, cineasta del humor”, de Zacarías Cotán Rodríguez. Festival de Cine Iberoamericano. Huelva, 1993). “Patino ha sabido crear un ritmo férreo, que unifica elementos absolutamente heterogéneos gracias a un espléndido montaje, guiado por una intención directa y restallante que no tiene nada en común con lo “camp” ni con complacencias sentimentales de ningún género”. (Antonio Lara en “El País”, 1976).   

 “Fue una experiencia importantísima, una experiencia de cine libre, del que yo tenía derecho a hacer. Comencé entonces este proceso de autoexilio de aquella industria que a mí, al menos, no me gustaba nada”. (Basilio Martín Patino a Diego Galán en “Memorias del cine español”. Teleradio, 1981). “Canciones para después de una guerra” es un álbum. Un álbum impregnado de tristeza, hecho con un poco e cariño, de ternura y de inteligencia (…) “Canciones para después de una guerra” es un filme hecho, a partes iguales, con la inteligencia, con el corazón y con las tripas”. (Fernando Trueba en “Guía Ocio de Madrid”, 1976).   

Canciones para después de una guerra” es una película estremecedora. Es un álbum vivo y doloroso de un puñado de años españoles. “Canciones” es por fin la película de toda la historia de España, la cinta que viene a redimirnos de tanto celuloide convencional, triunfalista, sonriente, casticista y chistoso”. (Francisco Umbral). “Una obra de arte ejecutada con pudor y una minuciosidad increíbles; con una gracia, una ternura, una tristeza, una nostalgia y una alegría vitales”. (Pedro Crespo en “Arriba”, 1976).   

    

EL SILENCIO OSCURO. Por Carlos Losada   

(A propósito de Canciones para después de una guerra)   

Sabido es que la interrelación del cine con la música es la más fecunda que se puede dar entre cualquier arte. Y posiblemente sea propiciado por el ritmo, en primer lugar, y por la elaboración del tempo, sin olvidar la progresión para contar una acción, un pensamiento, un sentimiento, un estado de animo, una opinión. Los medios del cine y la música son consustanciales cuando se compaginan para lograr un producto final que el uno lleva al otro, que se pueden intercambiar de forma armónica y evocadora, así como  romántica o irónica, contrapuesta o esclarecedora de un contrapunto sutil.   

Esto es lo que ocurre con Canciones para después de una guerra.   

Las imágenes que ha escogido y montado Patino, y luego ensamblado con la música, responden al humor más acendrado en nuestra inteligencia y emoción. Desde el inevitable Cara al sol hasta el drama de Tatuaje, pasando por las peticiones de oyente hasta el actualísimo ¡A lo loco! o La televisión, sin olvidar la utilización del sarcasmo al usar  Ya hemos pasao y la segunda intención, sobre todo en 1971, de Se va el caimán, toda la película rezuma actualidad ahora mismo y se expande y contrapone, de forma tan espléndida como rabiosa y permeable, las imágenes triunfalistas de una época terrible de nuestra Historia (1939-1958), con la cruda realidad de una cotidianidad que se evidencia en el Salud, dinero y amor y en esa intención desmitificadora de Raska-yu y la sugestiva secuencia que evoca el Sitio de Zaragoza con la voz potente y dramática de Aurora Bautista que antes fue saludada como reina de todas las Españas, en un alarde de evocación digno de todo encomio, y que se hace elocuencia en el Yo te diré, donde la voz en off evoca la verdad de aquella época: “otra vez el silencio…, lejano, oscuro como las noches sin dormir o como el hambre, o como tanto callar…”   

¿Y qué decir del legionario que tiene por sudario la bandera nacional? En vitriólica oposición ahí está La morena de la copla, y cargar siempre las tintas contra los intelectuales, culpables de todos los desaguisados que dieron lugar al alzamiento de los “rebeldes”, pues eso, ¡Que se mueran los feos!.   

El inevitable Cara al sol explota en el contraste entre una letra grandiosa y trasnochada y una música ramplona, pachanguera y patriotera como no se vio otra igual, al evidenciar la realidad de la vida cotidiana de entonces, que ilustran estupendamente Imperio Argentina y Miguel Ligero en la impagable Échale guindas al pavo para ir a esos noticiarios, ¡ese No-Do!, algunos de cuyos comentarios son tan actuales que dan miedo, sirva de ejemplo que Franco construía un régimen de “justicia, autoridad y libertad”, o las exhortaciones de Ramón Serrano Suñer, fiel reflejo de esos “facciosos” del Ya hemos pasao, que curiosamente no mentía y que luego nadie quiso volver a pronunciar, para llegar al doble sentido de La bien pagá y recalar en la dulce ironía del Santa María o los espantajos del hambre que evoca Mi vaca lechera y esa criba de la religión que es La hija de don Juan Alba, sin olvidarnos del sentimentalismo españolista que representa María Dolores y el problema del amor y el sexo que llega a insinuar Tatuaje pasando por la piedad de Limosna de amor y las escuetas verdades melodramáticas del Amar y vivir de Antonio Machín. Y las ilusiones, tan modernas del Total para qué. Y el recuerdo del mito nacido del hambre en el pasodoble Manolete. Ah, y sin olvidarse de la Virgen María, las Montañas Nevadas y el Lerele.   

El colofón está en esos ¡Americanos! que nos llevan a un filme mítico y actual de nuestro cine, como es éste de Canciones para después de una guerra, donde queda reflejada no solamente una época sino una forma de ser y estar en el mundo, con esa ideología de andar por casa y que parece que hoy quiere, de verdad, pasar al pasado, ser un pasado y construir un porvenir menos agobiante, claro que… si nos dejan los demás, podríamos decir.   

Al revisar la música de esta película, imprescindible en nuestro cine, nos damos cuenta de que debía ser obligatoria su exhibición en las escuelas, para que aprendieran cómo era el pasado y cómo se le puede combatir, y para no ser intolerantes en el presente y en el futuro. Su visionado es tan gratificante como históricamente necesario. Sería una forma de olvidarnos para siempre del silencio oscuro.   

Tomado de: http://www.encadenados.org/n37/patino_4.htm   

    

Enlaces de interés:   

web oficial   

http://www.basiliomartinpatino.com/critica02.htm#crit01   

Ironía, nolstalgia y deconstrucción   

http://www.tripodos.com/pdf/21_F01_garc%C3%ADa.pdf   

Guía didáctica   

http://www2.lse.ac.uk/language/Projects/SpanishProjects/   

SpanishinMotion/Screenings/pdf/SongsGuide.pdf

caudillo, basilio m. patino, institucionalización del regimen franquista

Posted in a máxia laterna de Clio on 22 abril 2010 by pedrocarrasco

CAUDILLO (1973) 

 

  

  

FICHA TÉCNICA: 

Género: Documental
Nacionalidad: España
Director: Basilio Martín Patino
Guión: Basilio Martín Patino y José Luis García Sánchez

Producción: Retasa (José I.Cormenzana)                                            Fotografía: Alfredo F. Mayo
Montaje: José Luis Peláez
Recitado: Héctor Alterio                                                                  Documentación: Jesús Munárriz                                                       Duración: 105 minutos.                                                                           Filmaffinity: Votos, 92. Puntuación: 6,8/10 

SIPNOSIS: 

La película Caudillo (B. M. Patino, 1974) construye, a partir de una constante colisión retórica entre los dos bandos, un anti-retrato de Franco y una crónica de los aspectos ideológicos y bélicos de la Guerra Civil. El director deconstruye el icono creado a lo largo de cuarenta años por medio de imágenes oficiales, símbolos políticos e históricos, ritos sociales y cierta manipulación informativa e ideológica. Caudillo reutiliza material de archivo, tanto nacional como republicano, para ofrecer una relectura histórica, alejada de la diseminada por las imágenes y los medios oficiales del Franquismo

UN DICTADOR QUE DURÓ DEMASIADO TIEMPO                                            A propósito de Caudillo. Por Gloria Benido  

Caudillo muestra en la práctica la teoría de su director de no distinguir documental y ficción. Para Basilio Martín Patino, todo es cine, mensaje iconográfico con sentido. Nos encontramos ante una obra que relata la vida  del dictador Francisco Franco, imbricando sus logros y ascensos militares en el contexto histórico que rodea la gestación y desarrollo de la guerra civil española. Así, la confrontación y el dolor de un pueblo dividido por sus ideas y convicciones actúan como marco en el que discurre la carrera de este militar mediocre y ambicioso. Todo ello se articula mediante el lenguaje formal de imágenes, extraídas de diversa documentación fílmica, con las que se  da vida a una historia construida mediante un montaje que confiere un nuevo significado al escrito cinematográfico. Así se demuestra que las imágenes no son inocentes ni ingenuas, sino que sirven a la idea e intención del autor que las reescribe y manipula para crear una obra nueva con materiales viejos. El fundamento del método está –como dijo Eisenstein– en el guión y el personal montaje que articula imágenes, voces, poemas, tonalidades cromáticas y músicas. Del montaje emerge una particular estructura sintáctica de las imágenes al servicio de una obra también singular. 

El recurso formal empleado por Patino enlaza su filme con la tradición literaria española mediante el uso de un recurso clásico y cervantino: el contraste o la antítesis. Aunque la obra tiene un arranque retrospectivo en los primeros fotogramas que muestran pueblos en ruinas, cadáveres tendidos y multitudes abatidas, discurre en un tiempo cronológico con afán de relato, que se manifiesta en la voz en off con que se inicia: “Hubo una vez un hombre enviado por Dios para salvar a España…”. A partir de ahí, los episodios de la carrera de Franco se van insertando en los hechos que dieron lugar a la guerra civil. La narración va ofreciendo series antitéticas de imágenes que oponen dos modos de entender y sentir España, dos proyectos políticos distintos: el nacional y el republicano. Entronca así Patino con la amargura noventayochista y el pesimismo machadiano al mostrar dos Españas enfrentadas en una vieja lucha que opone tradición y progreso. Algunos ejemplos destacados: el desfile espontáneo y jubiloso del pueblo de Madrid sin otras armas que la ilusión y la fe en su proyecto revolucionario, frente al orden disciplinado de las tropas nacionales que se alzan en Andalucía. El discurso patriotero de Franco frente al de Largo Caballero en las Cortes defendiendo la legalidad de la República. Un primer plano de un Franco de torcida sonrisa como contrapunto del incendiario discurso de un sindicalista catalán; el discurso de Queipo de Llano contra el descarnado testimonio de Unamuno: “Vencer no es convencer… esta es una guerra incivil…; la muerte de José Antonio frente a la de Durruti: incluso las palabras de la hijita de Franco aconsejando a los niños del mundo a ser buenos y no hacer guerras, frente al exilio de los niños vascos tras el bombardeo de Guernica. Finaliza la película con una imagen fija de Franco disfrazado de caudillo salvador, como Santiago, con fondo de gaitas gallegas. 

Como sucede en Queridísimos verdugos la objetividad de los materiales de archivo se somete a la escritura de Patino y trasciende su carácter informativo para dar paso a los sentimientos de dolor por la violencia de la guerra y la muerte, por el fracaso de la esperanza de la mitad de un país subyugado por un dictador que duró demasiado tiempo. 

 Tomado de:  http://www.encadenados.org/n37/patino_7.htm 

EL DECÁLOGO DE BASILIO MARTIN PATINO.  

Por Jorge-Mauro de Pedro 

1.– «Hay que superar pequeñas trampas: como academicismos y otras historias». 

2.– «Al espectador no hay que tomarlo por un tonto masivo (…), ese es el juego del cine, al margen de intereses económicos o políticos». 

3.– «Estudié en una Salamanca congelada por la post–guerra (…) Iba a la biblioteca de la Universidad y tenía que pedir permiso para leer a Sartre, Camus o Unamuno» 

4.– «El cine siempre ha estado en manos del poder de una forma u otra». 

5.– «El cine es una cosa mental». 

6.– «Hago lo que me da la gana. No hay normas. Hacer cine es tener una mirada sobre la realidad, aunque a mi me importa un rábano qué es la verdad y qué es la mentira (…) A partir de “Canciones…” me tuve que someter a una clandestinidad absoluta (…) Y esa fue mi liberación total. ¡De La seducción del caos en adelante combino imágenes sin ningún rigor ni raccord!». 

7.– «Me limitaba a reflejar la España que me encontraba a mi alrededor» 

8.– «En cada momento hice lo que pude (…)Yo era un niño de derechas de Salamanca (…) Al cine le debo todo: me ha reportado momentos de felicidad muy intensa». 

9.– «Hacer cine o hacer televisión es hacer expresión de ti mismo en función de los medios que tienes». 

10.– «Los que reflexionan sobre las películas dicen cosas muy estupendas (…) aunque siempre hay una especie de acotamiento, como si se sintiesen obligados a avisar al espectador de que no está a la altura de la película» 

Tomado de: http://www.miradas.net/0204/homenaje/0408.html 

REVISIÓN DE LA DICTADURA

Después de cuarenta años de franquismo, con la libertad de expresión, el cine español se centró en la crítica a la Dictadura, no sólo en el ámbito político sino también en otras esferas de la vida cotidiana 

La muerte de Franco y la instauración de un régimen democrático en España repercutieron en todos los órdenes y, especialmente, en la realidad sociocultural. La desaparición del franquismo se notó con pasión en la mayoría de los mass-media españoles. Y uno de los más importantes fue el cine. Tras las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977 -la Constitución democrática se aprobó en referéndum a finales de 1978– y las elecciones generales y municipales de 1979, la reconstrucción del país se centró más en la instauración y consolidación del nuevo sistema político, que en los sectores industriales y culturales del cine español. 

Aún así, el panorama de nuestro cine presentó durante esta etapa de transición nuevos caracteres. Las razones hay que buscarlas en la nueva coyuntura política. Con la «apertura» ideológica -no «cambio», sino reforma- las cortapisas de la dictadura se vinieron abajo con la liquidación del franquismo que brindó enseguida el nuevo partido gubernamental (UCD) apoyado por la Monarquía. Y el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, desmontó el Movimiento Nacional, llevando a cabo la transición sin ruptura, pacíficamente. Asimismo, el cine español cogió por primera vez el tren de la «modernidad», que no se concretó sólo en temas de libertad política sino que las salas comerciales fueron invadidas por la moda del cine erótico. La censura también desapareció por esas fechas, con el Real Decreto del 11 de noviembre de 1977

CRISIS ECONÓMICA.- Durante el período del Gobierno de Unión de Centro Democrático, el cine español fue afectado por la crisis de nuestra economía. La industria cinematográfica nacional, compuesta por pequeños empresarios, se descapitalizó. Además, el Fondo de Protección del Estado aún adeudaba a los productores cantidades considerables y, ante tal situación, algunas multinacionales norteamericanas suspendieron las inversiones en el cine español que, a fines de 1978, sufría un desempleo del 80 por ciento. Con todo, la producción aumentó progresivamente durante estos primeros años: en 1976 se realizaron 108 largometrajes y en 1977, 113; descendió en 1978, que alcanzó la cifra global de 105, y entró en picado en 1979, con 72 películas, aumentando al final de la década, con 98 cintas en 1980. 

Entre los filmes que ponían en tela de juicio a la España reciente, destacan El desencanto (1976), de Jaime Chávarri, y Asignatura pendiente (1977), de José Luis Garci. Pero enseguida Franco y la revisión histórica de la Guerra Civil fueron vapuleados por los cineastas de la transición: desde Basilio Martín Patino, con Caudillo (1977) hasta Raza, el espíritu de Franco, de Gonzalo Herralde, y Camada negra, de Manuel Gutiérrez Aragón (ambas del 77); mientras la contienda bélica mostraba la perspectiva de los perdedores en Las largas vacaciones del 36 (1976) y La vieja memoria (1977), de Jaime Camino. Las autonomías se despertaron con filmes en lengua vernácula. Cataluña con La ciudad quemada (1976), de Antoni Ribas, o Companys, proceso a Cataluña (1979), de Josep Maria Forn. El País Vasco saltó a las pantallas con dos títulos de 1979 prácticamente al servicio de ETA: El proceso de Burgos, de Imanol Uribe; y Operación Ogro, del italiano Gillo Pontecorvo

Por otra parte, dos veteranos resurgieron con filmes «comprometidos»: El puente (1977) y Siete días de enero (1979), de Juan Antonio Bardem, y La escopeta nacional (1978), de Luis G. Berlanga, que encabezó una trilogía; y Carlos Saura abandonaba su subrepticia denuncia al régimen dictatorial en cintas no directamente políticas, como Elisa, vida mía (1976). En esta etapa de afirmación democrática aparecieron nuevos nombres: Pilar Miró, con El crimen de Cuenca (1979); Fernando Colomo, con Tigres de papel (1977); Fernando Trueba, con Ópera prima (1979) y Pedro Almodóvar, con Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), máximos representantes de la «movida» madrileña. 

A pesar de los diversos enfoques, es posible destacar ciertas líneas comunes en el cine español de la transición. En cuanto a la voluntad de expresión, se advirtió un deseo de revisar y desmitificar la Dictadura franquista; pero su crítica no se limitaba a la política, sino que se extendía a la religión, la moral, la familia… que aparecieron como estructuras ligadas a un tiempo pasado y ya superado. En el plano estético, la mayoría acusaría cierto desequilibrio por incoherencia entre lo que quería decir y la forma de contarlo; mientras que la madurez creadora de otros resultó pretenciosa o se empañaba con fáciles concesiones eróticas o violentas de claro signo comercial. 

SÍMBOLOS Y CLAVES.- Por último, junto a esa falta de coherencia estético-expresiva, la dificultad de comunicación entre cineastas y espectadores se complicaría con un exceso de símbolos y claves críticas, que a veces se agravaba por una cerrazón ideológica agobiante. De ahí que el público no respondiera la mayoría de las veces y, cuando lo hacía, se inclinaba por los filmes de más bajo nivel intelectual aderezados con los reclamos al uso. 

Con el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 se cierra un período histórico en España, que aún tuvo su culmen con el primer Oscar de Hollywood para el cine español: Volver a empezar (1982), de José Luis Garci. Comenzaba entonces la primera época socialista y acababa la difícil transición a la democracia. 

(Publicado en ABCD las Artes y las Letras, 21-IV-2007). 

Enlace de interes: 

http://www.basiliomartinpatino.com/film04.htm 

http://www.basiliomartinpatino.com/film04.htm 

http://books.google.es/booksid=yuGfIICS5sUC&pg= 

PA97&lpg=PA97&dq=Caudillo+de+Basili+Patino&source= 

bl&ots=IdQ1PjllAV&sig=9XbdoTEyo_lcUmmBoFQoeLHpl2c&hl= 

es&ei=yTLOS4SiBJKB_Qb9JFy&sa=X&oi=book_result&ct= 

result&resnum=4&ved=0CA4Q6AEwAzge#v=onepage&q&f=false 

los defensores de la fé, la guerra civil española (1936-39)

Posted in a máxia laterna de Clio on 21 abril 2010 by pedrocarrasco

DEFENSORES DE LA FE (1938). Defenders of the Faith  

  

  

FICHA TÉCNICA: 

País de orígen: EEUU
Género: Documental
Direccion: Russell Palmer 
Guión: Russell Palmer

Sonido: Billy Burke 

Fotografía: Russell Palmer  

Productor: Russell Palmer
Duración: 1h 17 min.
Idioma: Inglés. Español
Calidad de video: 8/10 

Filmaffinity: Votos, 15. Puntuación: 5,3/10 

SIPNOSIS:  

Documental en color, con imágenes de la época, acerca de la guerra civil española, desde la perspectiva del bando nacional. Se resalta el patriotismo de los alzados, así como su componente religioso, reflejado en el propio título de la película.  

La película fué emitida el 7/4/06 por TVE dentro del espacio “El laberinto español” dirigido por Javier Martínez Reverte. 

RUSSELL PALMER, PIONERO DEL REPORTAJE BÉLICO 

Sorprende la muy escasa documentación disponible sobre el primer film realizado en color para describir un conflicto militar moderno del siglo XX, Defensors of the faith, rodado en 1938 por el inglés Russell Palmer. Recientemente recuperado, Defensores de la Fe es no sólo el primer documental con auténticas imágenes en color de la Guerra Civil Española sino el primero rodado en una guerra real que utilizó la película en color. Tras permanecer durante décadas, fue rescatado junto a otras filmaciones de Russell Palmer en los primeros años de este siglo. 

Russell Palmer, presidente de Peninsular News Service, un grupo de presión pro franquista, que editaba varias revistas en EEUU como Spain y Cara al Sol, obtuvo permiso del propio Franco, para filmar sucesos como la conquista de Teruel, la toma de Castellón, Franco con las tropas italianas, increíbles imágenes de batallas aéreas, bombarderos a las trincheras y tanques republicanos e insólitas filmaciones de la Legión y las tropas moras. Realizó este trabajo para contrarrestar la corriente de opinión favorable que tenían del Gobierno republicano muchos intelectuales en Estados Unidos. Tras concluir la película, resultó gravemente herido cuando su coche fue golpeado por una ambulancia cerca del frente. Falleció en agosto de 1940

Desde su prólogo, Palmer no disimula sus claras simpatías por la causa nacional: “Destrozada por facciones opuestas, la república de 1931 estaba condenada desde el principio“; que encuadra dentro de la lucha europea para frenar el avance del comunismo. Aunque la película subraya también el “patriotismo” de los rebeldes, destaca esencialmente la interpretación anticomunista del conflicto español. Una orientación, sin embargo, que no era tan frecuente en los análisis occidentales al menos hasta que terminaron de definirse nítidamente los dos bandos que iban a marcar la pauta de la guerra fría. Como es sabido, los cambios obrados en las “dos versiones de Raza” giraban en torno a este mismo asunto: mientras en Raza (1941) las palabras “comunismo” o “comunista” ni siquiera aparecen, en Espíritu de una raza (1950) se añadían alusiones a la lucha contra el comunismo compatibles con la nueva política pro-americana del régimen de Franco

Defensores de la fe reune la perspectiva patriótica de la guerra civil, resaltando el nacionalismo de los alzados frente al bolchevismo y el cosmopolitismo desorientado del Frente Popular, con la perspectiva religiosa, resaltando la lucha de ateos contra creyentes. Destacan, en este sentido, las imágenes de profanaciones “obra maligna de los que no creen en Dios ni en la vida eterna“. Es también un documental de destacada factura y de un gran realismo (sin perjuicio de que algunas secuencias hayan podido ser manipuladas, como la famosa toma de una colina) que no ahorra detalles escabrosos y un relato bastante detallado de las labores en la retaguardia (por ejemplo, mostrando el papel de los oficios religiosos y de las mujeres en la asistencia de heridos). 

Tomado de:  

http://cinepolitico.blogspot.com/2007/05/ 

defensores-de-la-fe-russell-palmer-1938.html

morir en madrid, la guerra civil española (1936-39)

Posted in a máxia laterna de Clio on 21 abril 2010 by pedrocarrasco

 MORIR DE MADRID (1963). Mourir a Madrid. 

 

  

FICHA TÉCNICA: 

País de orígen: Francia
Género: Documental
Direccion: Frédéric Rossif  

Guión: Frédéric Rossif , Madeleine Chapsal 

Voces: Jean Vilar, Susanne Flon, Germanine Montero, 

Pierre Vaneck y Roger Mollien. 

Fotografía: Georges Barsky  

Música: Maurice Jarre 

Productora: Ancinex
Duración: 1h 22m 2s
Idioma: Francés. Subtítulos: Español
Calidad de video: 8,5/10 

Filmaffinity: Votos, 115. Puntuación: 7,4/10 
SINOPSIS: 

La película, dentro del género documental, ofrece un amplio registro de la Guerra Civil Española desde sus antecedentes, con la instauración de la República en 1931, hasta su desenlace en 1939, con la derrota de la República y el triunfo de Franco. Su director se preocupa por comprender el proceso desde diferentes variables de análisis, donde lo económico, lo social, lo político y lo cultural se articulan en el desarrollo de los acontecimientos militares. Por otro lado, no sólo toma en cuenta el contexto nacional sino que enmarca el conflicto en la política internacional del período. 

  

FRÉDÉRIC ROSSIF, EL POETA DE LA IMAGEN 

 Frédéric Rossif nació en Montenegro en 1922 y participó en la II Guerra Mundial combatiendo en la Legión Extranjera. Su trayectoria es una de las más prestigiosas en el campo del documental histórico gracias a películas como Morir en Madrid, Un muro en Jerusalén, Revolución de Octubrey De Nuremberg a Nuremberg

En la película Morir en Madrid”, Rossif reúne varios documentos sobre la Guerra Civil Española y los integra capturando diferentes puntos de vista, destinados a representar la continuidad del sufrimiento de los españoles durante el régimen de Franco. La muerte de Federico García Lorca, Guernica, la defensa de Madrid, las brigadas internacionales, son algunas de las referencias que componen este film magistral. El propio director plantea que entre 1936 y 1939 explotaron en España mil años de historia. Fue la última guerra de hombres, la primera totalitaria. En esos años un mundo murió y nació otro, el nuestro. Ese momento es nuestra película, la historia de un giro, de esa noche del universo marcado por el signo de Guernica y de la 5ª columna, por la muerte sistemática y el choque de ideologías(Frédéric Rossif). 

La contundencia y el dramatismo de las imágenes, la expresividad de la música y el valor literario de los fragmentos seleccionados dan cuenta de la esmerada preocupación estética del documentalista, rasgo que enriquece la reflexión sobre los efectos de la guerra civil en la sociedad española. 

En 1989 recibió el premio 7 de Oro por el conjunto de su obra Poeta de la imagen, Frédéric Rossif fue uno de los pioneros de la televisión francesa. Desde “La vida de los animales” hasta “Morir en Madrid”, en todas sus películas supo amalgamar humanismo, cultura, civilización y memoria en un espíritu de libertad. 

Tomado de: 

http://webnueva.unvm.edu.ar/images/noticias/file/2009/CC2_ 

Morir_en_Madrid.pdf 

ENLACES DE INTERÉS: 

Ensayo G.C. Y el cine de la izquierda francesa 

http://www.publicacions.ub.es/bibliotecadigital/cinema/filmhistoria/ 

2006/Ensayo_guerracivilizquierda_1.htm 

Morir en Madrid” de Louís Delaprée  

http://www.tiempodehistoria.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1559 

Relación de filmes sobre la G.C.: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historia_guerracivil.htm 

http://www2.ac-toulouse.fr/espagnol/htm/historia/espana/guer_civ/pelic_2.htm 

urbanización global, solución ou continuidade do modelo anglosaxón, foro cidades de onte-cidades de hoxe

Posted in foro da cidade on 17 abril 2010 by pedrocarrasco
    LA URBANIZACION GLOBAL, SOLUCIÓN O CONTINUIDAD DEL MODELO ANGLOSAJÓN.

    La revolución tecnológica de la década de los 80 del siglo pasado, asociada con la 3ª Revolución Industrial (Electrónica, Informática, Telemática…) y el proceso de globalización económica, ha descentralizado las sedes del poder o la facultad de controlar las redes de información desde cualquier punto del planeta y generado una 4ª REVOLUCIÓN URBANA (E. W. SOJA), caracterizada por el paso de la Gran Metrópolis a la Cosmópolis y Exópolis.

    Cosmópolis es la “ciudad mundial” (JOHN FRIEDMANN), un sistema urbano, con tres ciudades en la cima de la jerarquía global: Nueva York, Londres y Tokio. Exópolis es el resultado de la transformación de la METRÓPOLIS MODERNA, que en los últimos años ha creado nuevos espacios urbanos: Megaciudades, Galaxias metropolitanas, Postsuburbia, Ciudades exteriores. Conceptos todos, englobados en la palabra POSTMETRÓPOLIS. Esto no significa que la METRÓPOLIS MODERNA, vinculada a la anterior revolución urbana, haya desaparecido, sino que su predominio social, cultural, político y económico como forma de organización característica del hábitat humano ya no es lo que era y que un nuevo hábitat urbano y una nueva forma urbana están surgiendo, como vanguardia del desarrollo contemporáneo.

Al tiempo, en la era del capitalismo global o de la globalización el impacto sobre el desarrollo urbanístico ha afectado también la apariencia de las ciudades en un sentido uniformador y según el modelo anglosajón: Todas las grandes metrópolis, para albergar las sedes de las grandes empresas, han incorporado un área central de negocios (CBD) edificada con rascacielos (Sky Line).

En la nueva propuesta para el FORO CIUDADES DE AYER, CIUDADES DE HOY queremos invitar a hacer un ejercicio de disponibilidad visual sobre estas últimas, ejemplificadas en las ciudades del pdf “CIUDADES DEL MUNDO” y plantearos unas cuestiones. Para la primera actividad, la de observación, os recomendamos encontrar ejes significativos (cfr., skyline como línea de horizonte) que no han de ser necesariamente ejes de simetría por influencia de la angulación de la perspectiva. Para la segunda, os remitimos al mecionado pdf de referencia, adjunto al foro, y concretamente a la cuestión sobre la existencia de modelos urbanos distintos o de un modelo globalizado con variantes.

Nota: Aún siendo extemporánea como actividad en el horario lectivo se sugiere el uso del programa Google Earth para contextualizar los iconos del pdf de referencia en sus respectivos planos urbanos.